Öppettider

Protokoll årsstämma 20230319

Tid: 20230319, kl 16.00 Plats: Tångvallaskolan Falsterbo Årsmötets öppnande Mötet öppnades av Jonas Cavalli-Björkman, avgående ordf. Val av ordförande för mötet Till ordförande av mötet valdes Martin Malmgren Mötets behöriga utlysande Stämman ansåg att mötet var behörigen utlyst. Upprättande av närvarolista samt fastställande av röstlängd (en röst per medlem) Närvarolista kan bifogas. Till mötet kom […]